Nacházíte se: Hlavní stránka

Mateřská škola Pohádka, Sezemice

"Kdyby tady někde byly
dveře co vždy v pravou chvíli
otevřou se do pohádky
to bychom se nezlobili..."

Vývěska
Název Popis Datum
Poslední lekce lyžování

Vážení rodiče,

nezapomeňte, že ve čtvrtek 20. 2. 2020 se koná poslední lekce lyžařského kurzu v Hlinsku - jedná se o karnevalové lyžování.

19. 02. 2020
ZÁPIS DO MŠ

Mateřská škola Pohádka, Sezemice vyhlašuje 

Z Á P I S 

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole od školního roku 2020 – 2021 

Zápis se bude konat v Mateřské škole Pohádka, Sezemice, Jiráskova 596 (hlavní budova) 

6.5.2020 od 7.00 do 16.00 hod

a

7.5.2020 od 8.00 do 13.00 hod

Přijímací řízení probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zákonný zástupce dítěte, které dovrší pěti let do 31. 8. 2020, je povinen dle § 34a školského zákona přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Další náležitosti přijímacího řízení jsou součástí vnitřního předpisu „Podmínky a kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole“ umístěných na přístupném místě hlavní budovy a na webových stránkách MŠ.

Žádosti o přijetí dítěte do Mateřské školy Pohádka, Sezemice si mohou zákonní zástupci vyzvednout od 16.3.2020:

a)        v ředitelně nebo v kanceláři mateřské školy

b)       elektronickou poštou na základě telefonické nebo emailové žádosti

den zápisu předloží osobně zákonný zástupce ředitelce mateřské školy:

1)       řádně vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost k předškolnímu vzdělávání

2)    k nahlédnutí svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, případně doklad o budoucím trvalém pobytu svého dítěte ve spádovém obvodu MŠ (originál kupní smlouvy bytu, pozemku aj.)

 

 


19. 02. 2020
Plánované akce do konce šk. roku

4. - 5.2.

Tvoření pro rodiče a děti

5. – 6.2.

Konzultační odpoledne

18.2.

Vystoupení třídy Sluníček v domově pro seniory

19.2.

Karneval

25.2.

Divadelní představení v MŠ (Sezemice + Choteč)

27.2.

Keramický workshop

4.3.

Informační schůzka – pobyt v přírodě

9.3.

Divadelní představení v MŠ (Choteč)

11.3.

Mateřinka (soutěžní přehlídka MŠ) – třída Sluníček

12.3.

Návštěva ZŠ – budoucí školáci

16.3.

Divadelní představení v MŠ (Sezemice)

Březen /duben

Celoškolský projekt „Kluci, pozor červená“

8.4.

Velikonoční tvoření pro rodiče a děti

14.4.

Divadelní představení v MŠ (Choteč)

20. – 24.4.

Pobyt v přírodě

29.4.

Divadelní představení v MŠ (Sezemice)

27. – 30.4.

Čarodějnický rej

Květen/červen

Celoškolský projekt „Cesta kolem světa“ - AMERIKA

5.5.

Tvoření dětí s tatínky

6. – 7.5.

Zápis do MŠ

14.5.

Divadelní představení v MŠ (Choteč)

20.5.

Divadelní představení v MŠ (Sezemice)

21.5.

Keramický workshop

27.5.

Generálka rozloučení

28.5.

Rozloučení předškolních dětí

1.6.

Den dětí

4.6.

Informační schůzka pro rodiče přijatých dětí

10.6.

Celodenní výlet

12.6.

Spaní V MŠ (pro budoucí školáky)

17.6.

Olympijský běh

18.6.

Zábavné odpoledne pro rodiče a děti

03. 02. 2020
Lyžařský kurz

Ve čtvrtek 9. 1. 2020 jedou nahlášené děti na lyžařský kurz do Hlinska.

Odjezd ráno v 7,00 hodin ze zastávky autobusu (u kostela).

Děti budou mít lyžařské vybavení (lyže, lyžařské boty, tenkou čepici nebo kuklu pod helmu, teplé oblečení, rukavice).

Veškeré vybavení bude podepsané (jméno, příjmení, název MŠ) a označené fialovou stuhou, páskou apod. - uložené v jedné velké cestovní tašce. Lyže budou zvlášť svázané (ne ve vaku!) a také označené a podepsané.

Příjezd cca 12,00 - 12,30 hodin.

08. 01. 2020
Informace k Šablonám II.

Projekt (název, registrační číslo):

 

Personální podpora - MŠ Pohádka, Sezemice

 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009112

 

VÝŠE PODPORY –829 506,00 Kč

 

„Tento projekt je spolufinancován EU“.


Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 10. 2018

Předpokládané datum ukončení projektu. 30. 9. 2020

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT , extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků  a veřejností

 

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.


Vybrané aktivity:

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Chůva - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu mateřským školám, které integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

03. 10. 2018